Laisvos darbo vietos

Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla skelbia konkursą socialinio pedagogo pareigoms užimti nuo 2024 m. rugsėjo 1 d.. Darbas nuolatinis (1 etatas). Kvalifikaciniai reikalavimai:

 • Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir socialinio pedagogo kvalifikaciją.
 • Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 (Žin., 2003, Nr. 123-5618), reikalavimus.
 • Funkcijos:
  • vertinti socialinės pedagoginės pagalbos mokiniui poreikius;
  • konsultuoti mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;
  • dalyvauti sprendžiant krizinius atvejus, ugdymo ir socialinių į gūdžių problemas;
  • numatyti socialinius pedagoginius pagalbos teikimo mokiniui būdus bei formas bendradarbiaujant su mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais specialistais, švietimo pagalbos įstaigomis, kitais su mokiniu dirbančiais asmenimis, socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis;
  • šviesti mokyklos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, mokyklos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais, nuolat tobulinti savo kompetencijas;
  • inicijuoti ir įgyvendinti prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su mokyklos Vaiko gerovės komisija, ugdant mokinių gyvenimo įgūdžius;
  • tvarkyti ir pildyti darbo dokumentus;
  • mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!