Projektas „Sveikiausia, sportiškiausia, šauniausia klasė“

Nuo 2019-2020 m. m. mokykloje pradedamas įgyvendinti naujas projektas „Sveikiausia, sportiškiausia, šauniausia klasė“. Projekto tikslas - ugdyti teigiamą mokinių požiūrį į sveikatos stiprinimą, formuoti sveikos gyvensenos įpročius bei gerinti mokinių fizinį pasiruošimą.

Plačiau

IT edukacijos programa „Kompiuteriukų ralis 2020“

2020 m. sausio 10 d. mūsų mokykla tapo Kompiuteriukų paramos fondo IT edukacijos programos „Kompiuteriukų ralis 2020“ dalyve. Programa nukreipta į mokytojų motyvacijos didinimą, praktinio mokymosi principo diegimą ir smalsumo mokytis atradimą.

Pagal projektą mokyklai įteiktos 4 pavyzdinės įrangos dėžutės (8 micro:bit kompiuteriukai + dėžutės elektronikos priedų).  Šia įranga IT ir fizikos mokytojai savo pamokų metu moksleivius mokys techninės kūrybos, programavimo micro:bit ir elektronikos pradmenų, kartu su mokiniais kurs materialius projektus-objektus.

Plačiau

Projektas „BUVUSIEJI MOKINIAI GRĮŽTA Į MOKYKLĄ...“

2018-2019 m. m. mokykloje pradėtas vykdyti naujas projektas „Buvusieji mokiniai sugrįžta į mokyklą...“ tęsiamas ir šiais 2020-2021 m. m. Projekto tikslas - ugdyti mokinių bendrąsias kompetencijas, supratimą apie būsimos profesijos formavimą. Dalyvauti projekte ir dalintis patirtimi kviečiami buvę mokyklos mokiniai, kurie savo gyvenime panaudojo gamtos ir biologijos žinias. Projekto koordinatorė biologijos mokytoja Birutė Miliauskienė.

Plačiau

Tarptautinis projektas „MANO ŠAKNYS TAMPA MŪSŲ SPARNAIS“

2018-2019 m. m. mokykla dalyvauja tarptautiniame projekte „MANO ŠAKNYS TAMPA MŪSŲ SPARNAIS“. Projekto tikslas atskleisti šiandieninio gyvenimo įgūdžių bei kompetencijų svarbą per socialinės integracijos ugdymo įgyvendinimą bei skaitmeninių priemonių naudojimą.

Plačiau

Projektas „Sveikas vaikas - mūsų ateitis“

Mūsų mokykla dalyvauja  projekte „Sveikas vaikas - mūsų ateitis“. Mokyklos tikslas - stiprinti mokinių ir kitų mokyklos bendruomenės narių fizinę, protinę, dvasinę sveikatą, gilinti sveikatos žinias bei formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius, bendromis mokytojų, medikų, šeimos bei visuomenės pastangomis kurti integruotą, visa apimančią sveikatos stiprinimo sistemą bei sveikatai palankią aplinką. 

Plačiau

Lyderystė tai kelias į mokyklos kaitą

Vienas iš mūsų mokyklos prioritetų – lyderystės skatinimas.  Kiekvienais metais Lyderių klubas pasipildo naujais nariais, kurie yra veiklūs, nebijo prisiimti atsakomybės, pasitiki savimi, turi organizacinių gebėjimų.

Pagrindiniai Lyderių klubo uždaviniai yra ugdytis socialinius įgūdžius, stiprinti pasitikėjimą savimi, atsakomybės, empatijos jausmą, lavinti viešojo kalbėjimo įgūdžius, gebėti reflektuoti savo patirtį.

2018–2019 m. m.  klubo prezidente išrinkta 7a  klasės mokinė Saulė Rūtelionytė.

Lyderių klubo nariai kiekvienais metais veda SEU pamokas jaunesnių klasių mokiniams, organizuoja diskusijas aktualiomis mokiniams temomis, inicijuoja įvairias akcijas, susitikimus su kitomis jaunimo organizacijomis, bendradarbiauja su rajono mokinių taryba, savanoriauja Vilkaviškio miesto renginiuose. Vienas iš svarbiausių inicijuojamų renginių – ,,Snaigės“ stovyklos, skatinančios bendravimą, turiningo laisvalaikio leidimą, organizavimas mokykloje.

Lyderių klubo nariai įsitikinę, kad mokiniai gali keisti mokyklos veidą, tik reikia patiems rodyti iniciatyvą ir  kitus įtraukti į įvairią veiklą.

Projektas „Mokiniai mokiniams“

2019-2020 m. m. tęsiamas projektas „Mokiniai – mokiniams“. Ši veikla vykdoma  nuo 2016 metų.

Projekto tikslas – suteikti jauniesiems mūsų mokyklos mokiniams žinių ir įgūdžių prevencijos klausimais. Vyresnieji mokiniai domisi, aptaria ir padeda spręsti opiausias mokyklos socialines problemas – patyčias, žalingus įpročius, priklausomybes. Ieško galimybių ir siūlosi padėti jaunesniems ir bendraamžiams, veda paskaitėles, užsiėmimus-praktikumus.

Jau pernai įsitikinome, kad puikūs savanoriškos veiklos pavyzdžiai suburia mokinius bendroms veikloms.

Soc. pedagogė Virginija Aleknavičienė

SEU pamokose apie tradicijas šeimoje

,,Ko reikia kiekvienam vaikui – tai nuolatinių tarpusavio santykių su rūpestingu suaugusiuoju, saugios aplinkos augti ir mokytis, sveikos pradžios sveikai ateičiai, vertingų įgūdžių, kuriuos suteikia efektyvus mokymas, galimybės pajausti bendruomenės palankumą savanoriškai jai padedant” (Rikas Litlis, QUEST programos kūrėjas).

Mūsų mokykloje vyrauja nuostata, kad dėl socialinio emocinio ugdymo stiprėja teigiamos mokinių nuostatos mokyklos atžvilgiu, mažėja rizikingo elgesio, gerėja mokinių pasiekimai.

Mokykloje parengta socialinio emocinio ugdymo (SEU) programa, kuri remiasi LIONS QUEST programa ,,Paauglystės kryžkelės: gyvenimo įgūdžių ugdymas“, Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijomis, Sveikatos ir lytiškumo bei rengimo šeimai programa.

Kiekvieną pirmadienį vykstančiose SEU pamokose yra ugdomos tokios mokinių kompetencijos, kaip atsakomybė, sprendimų priėmimas, bendravimas, gebėjimas išsikelti tikslus, bendradarbiavimas, emocijų valdymas, gebėjimas identifikuoti problemas bei jas spręsti, mokymasis per savanorystę, asmeninių santykių stiprinimas, šeimos vertinimas.

Pamokas veda ne tik klasių vadovai, bet ir mokyklos psichologė, socialinės pedagogės, sveikatos priežiūros specialistė. Vyresni mokyklos mokiniai veda pamokas mažesniems. SEU pamokas vesti kviečiami tėvai, įvairių specialybių atstovai.

Manome, kad mokinių įgytos žinios, įgūdžiai, kompetencijos yra ir bus labai svarbūs jų gyvenime.

Nelikite abejingi - šiuolaikiniai žmonės, o ypač vaikai, vis daugiau laiko praleidžia virtualioje erdvėje, todėl būtinas kiekvieno iš mūsų indėlis, jei norime sukurti saugia interneto aplinką. Praneškite interneto karštajai linijai ŠVARUS INTERNETAS apie aptiktą pornografinį, pedofilinį, rasinę ar tautinę nesantaiką kurstantį turinį internete.

Skaityti daugiau

Vienas iš mūsų mokyklos prioritetų – naujų erdvių kūrimas. Edukacinių erdvių kūrimo darbo grupės,  sudarytos iš mokytojų, tėvų, mokinių, aptarnaujančio personalo atstovų, iniciatyva mokykloje sukurta nauja poilsio erdvė.

Skaityti daugiau

VšĮ „Leidybos idėjų centras“ išleido dviejų tomų naujausios Lietuvos istorijos studiją, antrajame tome spausdinamos per pastarąjį 25-metį Lietuvai nusipelniusių asmenybių biografijos, tarp jų yra buvusių mūsų mokyklos mokinių.

Skaityti daugiau