Pagrindinis ugdymas

Už pagrindinio ugdymo paslaugą mokykloje atsakingi asmenys

Eglė Domantienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mokykloje pavaduotoja dirba nuo 2017 m. Išsilavinimas - aukštasis universitetinis. 

 • 1994 m. baigusi Vilniaus pedagoginį universitetą. Specialybė - lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja.
 • Kvalifikacinė kategorija - lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė.   

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 
Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

 

Kontaktai Telefonas 8 342 20 847

El. paštas egdomante@gmail.com
El. paštas Rašyti

Ina Paulikaitienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mokykloje pavaduotoja dirba nuo 2017 m. Išsilavinimas - aukštasis universitetinis.

 • 2012-2013 m. Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete studijavo ekonomikos programos papildomąsias studijas.
 • 2004 m. baigusi Kauno technologijos universitetą. Specialybė - informatikos mokytojo profesinė kvalifikacija. Kvalifikacinė kategorija - informacinių technologijų mokytoja metodininkė.
 • 2002 m. baigusi Kauno technologijos universitetą. Specialybė - matematikos mokytojo profesinė kvalifikacija. 
 • 2000 m. baigusi Kauno technologijos universitetą. Specialybė - maisto produktų technologijos diplomuoto inžinieriaus kvalifikacija.
 • 1996 m. baigusi Kauno technologijos universitetą. Specialybė - mechanikos inžinerijos mokslo bakalauro laipsnio termoinžinerijos kvalifikacija.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 
Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

 

Kontaktai Telefonas 8 342 20 847

El. paštas Rašyti

Jolita Botyrienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mokykloje pavaduotoja dirba nuo 2019 m.  Išsilavinimas - aukštasis universitetinis. 

 • 2009 m. baigusi Vilniaus universitetą. Specialybė - anglų kalba ir anglų kalbos mokymas.
 • Kvalifikacinė kategorija - užsienio kalbos (anglų) vyresnioji  mokytoja.

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Priėmimo valandos

Pirmadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 

Antradienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Trečiadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

9.00 – 12.00

Ketvirtadienis

8.00 – 16.30

12.00 – 12.30

 
Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

 

Kontaktai Telefonas 8 342 20 847

El. paštas Rašyti

Pagrindinio ugdymo programos įgyvendinimas mokykloje

 • Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla  Pagrindinio ugdymo programą įgyvendina vadovaudamasi Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis (2008), Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“,  2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. balandžio 24 d. įsakymu Nr. V-586 „Dėl 2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo", Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos  2023–2024 ir 2024–2025 m. m. ugdymo planu, patvirtintu  Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos  direktoriaus 2023 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-83.
 • Pagrindinis ugdymas teikiamas mokiniui, įgijusiam pradinį išsilavinimą.
 • Privaloma pagrindinio ugdymo programa sudaryta iš dviejų dalių: I dalis – ketverių metų, įgyvendinama 5–8 klasėse,  II dalis – dvejų metų, įgyvendinama 9–10 klasėse.
 • Pagrindinio ugdymo programoje siekiama orientuoti ugdymo turinį į bendrųjų kompetencijų ir esminių dalykinių kompetencijų ugdymą, daug dėmesio skiriama mokymuisi mokytis,  atsižvelgiant į skirtingus mokinių poreikius ugdymo turinys individualizuojamas, diferencijuojamas, personalizuojamas.
 • Pagrindinio ugdymo programos turinį sudaro šios sritys: dorinis ugdymas (etika arba tikyba); kalbinis ugdymas (lietuvių kalba ir literatūra; užsienio kalbos: pirmoji užsienio kalba (anglų k.), antroji užsienio kalba (rusų k., vokiečių k.); matematinis ugdymas (matematika; informacinės technologijos, informatika); gamtamokslinis ugdymas (gamtos mokslai, gamta ir žmogus, biologija, fizika, chemija); socialinis ugdymas (istorija, geografija, pilietiškumo pagrindai, ekonomika ir verslumas, socialinė – pilietinė veikla); meninis ugdymas (dailė, muzika); technologinis ugdymas (technologijos); fizinis ugdymas; žmogaus sauga; gyvenimo įgūdžiai.
 • Mokiniai gali pasirinkti formaliojo švietimo programas papildančius ir mokinių saviraiškos poreikius tenkinančius programų modulius, konsultacijas, papildomas pamokas.
 • Į aukštesnę klasę mokiniai keliami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintu Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašu.
 • Pagrindinio ugdymo programos pirmos dalies pažymėjimas įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programos 5–8 klasių ugdymo turinį.
 • Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą.

Dokumentai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.00 – 08.45
 • 2. 08.55 – 09.40
 • 3. 09.50 – 10.35
 • 4. 11.05 – 11.50
 • 5. 12.10 – 12.55
 • 6. 13.05 – 13.50
 • 7. 14.00 – 14.45
 • 8. 14.55 – 15.40
Iki vasaros (5-8 kl.) atostogų liko

Atostogos!