Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos nuostatai 2022 m. 2023-12-20 23:42:20 204.55 KB
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos tėvų (globėjų) komiteto nuostatai 2023-12-20 23:43:51 35 KB
Tvarkų aprašai
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 471.46 KB
Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka 2023-12-21 15:37:22 169.77 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2023-12-21 19:36:17 158.25 KB
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 188.64 KB
Mokyklos darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir(ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas 2023-12-21 19:36:17 127.21 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2024-01-19 12:13:15 94.33 KB
Bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 147.91 KB
Mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka 2024-01-18 16:01:14 414.8 KB
Mokinių individualios pažangos stebėsenos ir fiksavimo tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 120.55 KB
Projektinės veiklos organizavimo, vykdymo ir vertinimo tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 158.07 KB
Mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 294.18 KB
Mokinių socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 186.04 KB
Užsieniečių, turinčių teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 102.58 KB
Mokymosi pasiekimų gerinimo, mokymosi ir švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 157.12 KB
Mokyklos dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 228.74 KB
Mokyklos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2023-12-21 15:37:22 149.3 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje tvarkos aprašas 2023-12-21 20:17:56 810.95 KB
Mokyklos pedagoginių ir kitų darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 126.01 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 168.66 KB
Mokyklos bendruomenės, socialinių partnerių bei kitų interesantų bendravimo ir aptarnavimo tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 253.3 KB
Mokyklos darbo pareigų pažeidimo tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 208.97 KB
Mokyklos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2023-12-21 15:37:22 222.63 KB
Mokyklos incidentų darbe registravimo ir tyrimo tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 135.74 KB
Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarka 2023-12-21 15:37:22 154.2 KB
Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 248.26 KB
Nuotoliniu būdu dirbančio darbuotojo darbo laiko apskaitos tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 234.48 KB
Darbo ekstremaliomis situacijomis tvarka 2023-12-21 15:37:22 130.99 KB
Mokyklos lankytojų aptarnavimo tvarka 2023-12-21 15:37:22 90.63 KB
Krizių valdymo tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 290.82 KB
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 160.33 KB
Reagavimo į smurtą ir patyčias mokantis nuotoliniu būdu tvarka 2023-12-21 20:17:26 536.14 KB
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos mokinių fizinio pajėgumo nustatymo tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 356.59 KB
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir valdymo tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 176.97 KB
Pareigybių, į kurias skiriant asmenį pateikiamas rašytinis prašymas Lietuvos respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie šias pareigas siekiantį asmenį, sąrašas 2023-12-21 15:37:22 582.56 KB
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos mažos vertės viešųjų pirkimų tvarka 2023-12-21 15:37:22 490.62 KB
Sveikatą stiprinančios mokyklos statusą patvirtinimas 2023-12-21 15:37:22 242.7 KB
Prevencinių priemonių taikymo ir pagalbos organizavimo mokyklos nelankančiam mokiniui schema 2023-12-21 20:16:56 116.21 KB
Darbo apmokėjimo sistema 2024-06-10 16:30:02 166.9 KB
Naudojimosi mokyklinėmis spintelėmis tvarkos aprašas 2024-02-12 16:24:58 159.47 KB
Taisyklės
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos naudojimosi biblioteka taisyklės 2024-02-09 13:14:52 152.12 KB
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos bibliotekos asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2024-02-09 13:14:52 146.34 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2023-12-20 19:08:43 464.41 KB
Darbo tvarkos taisyklių papildymas 2023-12-20 19:08:43 555.9 KB
Mokinių elgesio taisyklės 2023-12-20 19:08:44 235.23 KB
Asmens duomenų tvarkymo Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje taisyklės 2023-12-20 19:14:06 212.03 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-12-20 19:14:15 264.67 KB
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos gautos paramos priėmimo, apskaitos ir panaudojimo taisyklės 2023-12-20 19:09:04 137.87 KB
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos darbuotojų bendravimo elektroniniu paštu taisyklės 2023-12-20 19:09:04 122.31 KB
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2023-12-20 23:14:20 236.5 KB
Priėmimas į mokyklą
Pagrindinio ugdymo sutartis 2023-12-20 19:22:19 115 KB
Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka 2023-12-21 15:37:22 169.77 KB
Sutikimas dėl duomenų surinkimo 12.57 KB
Prašymo dėl priėmimo į mokyklą forma 2024-03-21 15:12:45 44 KB
Prašymo dėl išbraukimo iš mokinių sąrašų forma 2024-06-07 09:24:22 12.72 KB
Sutartys, sutikimai
Pagrindinio ugdymo sutartis 2023-12-20 19:22:19 115 KB
Sutikimas dėl duomenų surinkimo 12.57 KB
Pareigybių aprašymai
Pedagoginių ir nepedagoginių darbuotojų pareigybių aprašai 2023-12-20 22:48:35 633.39 KB
Specialistų pareigybių aprašymai
Visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje pareigybės aprašymas 139.19 KB
Logopedo pareigybės aprašymas 112.3 KB
Psichologo pareigybės aprašymas 117.04 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 107.17 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 110.66 KB
Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojo pareigybės aprašas 106.7 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos 2023-2025 metų strateginis veiklos planas 2023-12-19 19:46:22 662.11 KB
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos 2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas 2023-12-19 19:46:22 521.31 KB
Metodinės tarybos veiklos planas 2023-2024 m. m. 2023-12-19 19:46:22 316.82 KB
Mėnesio veiklos planai
Birželio mėnesio veiklos planas 2024-05-31 13:17:45 166 KB
Gegužės mėnesio veiklos planas 2024-05-31 13:17:45 246.05 KB
Balandžio mėnesio veiklos planas 2024-05-31 13:17:45 235.8 KB
Kovo mėnesio veiklos planas 2024-05-31 13:17:45 211.06 KB
Vasario mėnesio veiklos planas 2024-05-31 13:17:45 185.6 KB
Sausio mėnesio veiklos planas 2024-05-31 13:17:45 192.39 KB
Gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-05-31 13:17:45 347.88 KB
Lapkričio mėnesio veiklos planas 2024-05-31 13:17:45 190.77 KB
Spalio mėnesio veiklos planas 2024-05-31 13:17:45 372.15 KB
Rugsėjo mėnesio veiklos planas 2024-05-31 13:17:45 176.53 KB
Kiti dokumentai
Problemų, kylančių mokiniams dėl nuotolinio mokymo, identifikavimo ir pagalbos suteikimo algoritmas 286.75 KB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
Direktorės metų veiklos ataskaita 2023 m. 2024-01-25 16:25:21 317.25 KB
Direktorės metų veiklos ataskaita 2022 m. 2024-01-25 16:25:21 734.86 KB
Direktorės metų veiklos ataskaita 2021 m. 2024-01-25 16:25:21 448.73 KB
Direktorės metų veiklos ataskaita 2020 m. 2024-01-25 16:25:21 548.81 KB
Direktorės metų veiklos ataskaita 2019 m. 2024-01-25 16:25:21 396.55 KB
Direktorės metų veiklos ataskaita 2018 m. 2024-01-25 16:25:21 467.22 KB
Programos
Sveikatos stiprinimo programa 2020-2024 m. m. 2023-12-21 19:36:17 664.35 KB
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios ugdymo programos aprašas 2023-12-21 19:36:17 388.51 KB
Gabių mokinių skatinimo ir ugdymo programa 2023-12-20 17:37:26 155.19 KB
Socialinio emocinio ugdymo programa 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metams 2023-12-21 19:38:59 298.99 KB
Ugdymo karjerai programa 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metams 2023-12-20 23:29:53 269.29 KB
Etninės kultūros veiklos programa 2023-12-20 17:37:28 306.65 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita 2024-04-17 16:27:17 1.03 MB
2024 m. I ketv. Aiškinamasis raštas 2024-04-17 16:26:50 1.62 MB
2024 m. I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2024-04-17 16:26:59 656.48 KB
2023 m.
2023 m. IV ketv. Finansinės būklės ataskaita 2024-03-07 12:55:42 0.97 MB
2023m. IV ketv. Aiškinamas raštas 2024-03-07 12:55:42 8.01 MB
2023m. IV ketv. Atidėjiniai 2024-03-07 12:55:42 0.97 MB
2023m. IV ketv. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 2024-03-07 12:55:42 423.62 KB
2023m. IV ketv. Finansavimo sumos 2024-03-07 12:55:42 1.11 MB
2023m. IV ketv. Grynojo turto pokyčių ataskaita 2024-03-07 12:55:42 411.84 KB
2023m. IV ketv. Informacija apie darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas 2024-03-07 12:55:42 353.25 KB
2023m. IV ketv. Informacija apie gautą ir panaudotą paramą 2024-03-07 12:55:42 700.45 KB
2023m. IV ketv. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimą 2024-03-07 12:55:42 752.17 KB
2023m. IV ketv. Informacija apie nematerialiojo turto pasikeitimą 2024-03-07 12:55:42 836.6 KB
2023m. IV ketv. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas 2024-03-07 12:55:42 409.84 KB
2023m. IV ketv. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 2024-03-07 12:55:42 355.38 KB
2023m. IV ketv. Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas 2024-03-07 12:55:42 368.77 KB
2023m. IV ketv. Informacija pagal veiklos segmentus 2024-03-07 12:55:42 867.34 KB
2023m. IV ketv. Pinigų srautų ataskaita 2024-03-07 12:55:42 0.98 MB
2023m. IV ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2024-03-07 12:55:42 551.24 KB
2023 m. III ketv. Finansinės ataskaitos 2024-03-07 12:55:42 174.9 KB
2023 m. II ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2024-03-07 12:55:42 611.71 KB
2023 m. III ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2024-03-07 12:55:42 114.16 KB
2023 m. III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2024-03-07 12:55:42 284.48 KB
2023 m. III ketv. Aiškinamasis raštas 2024-03-07 12:55:42 114.47 KB
2023 m. II ketv. Finansinės ataskaitos 2024-03-07 12:55:42 309.67 KB
2023 m. I ketv. Finansinės ataskaitos 2024-03-07 12:55:42 174.76 KB
2023 m. II ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2024-03-07 12:55:42 206.87 KB
2023 m. II ketv. Aiškinamasis raštas 2024-03-07 12:55:43 212.38 KB
2023 m. I ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2024-03-07 12:55:43 114.02 KB
2023 m. I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2024-03-07 12:55:43 284.98 KB
2023 m. I ketv. Aiškinamasis raštas 2024-03-07 12:55:43 114.05 KB
2022 m.
2022 m. IV ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 13:07:24 8.44 MB
2022 m. IV ketv. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas 2023-12-20 13:07:33 450.37 KB
2022 m. IV ketv. Atidėjimai pagal jų paskirtį 2023-12-20 13:07:39 1.07 MB
2022 m. IV ketv. Atsargų vertės pasikeitimai per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-20 13:07:47 456.53 KB
2022 m. IV ketv. Finansavimo sumos 2023-12-20 13:07:53 1.22 MB
2022 m. IV ketv. Finansinės būklės ataskaita 2023-12-20 13:07:59 1.03 MB
2022 m. IV ketv. Grynojo turto pokyčių ataskaita 2023-12-20 13:08:06 461.84 KB
2022 m. IV ketv. Informacija apie darbo užmokestį ir socialinio draudimo sąnaudas 2023-12-20 13:08:15 388.03 KB
2022 m. IV ketv. Informacija apie gautą finansinę ir nefinansinę paramą 2023-12-20 13:08:27 813.65 KB
2022 m. IV ketv. Informacija apie ilgalaikio materialiojo turto, vertinamo įsigijimo savikaina, balansinės vertės pasikeitimą 2023-12-20 13:08:35 849.97 KB
2022 m. IV ketv. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas 2023-12-20 13:08:45 413.83 KB
2022 m. IV ketv. Informacija apie nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimą 2023-12-20 13:08:51 915.84 KB
2022 m. IV ketv. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 2023-12-20 13:08:59 397.65 KB
2022 m. IV ketv. Ataskaitinio laikotarpio informacija pagal veiklos segmentus 2023-12-20 13:09:07 477.66 KB
2022 m. IV ketv. Pinigų srautų ataskaita 2023-12-20 13:09:14 1.07 MB
2022 m. IV ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 13:09:35 586.92 KB
2022 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita 2023-12-20 13:09:46 174.96 KB
2022 m. III ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-20 13:09:54 114.22 KB
2022 m. III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 13:09:59 284.47 KB
2022 m. III ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 13:10:06 114.36 KB
2022 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita 2023-12-20 13:10:13 311.26 KB
2022 m. II ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-20 13:10:20 207.16 KB
2022 m. II ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 13:10:28 611.6 KB
2022 m. II ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 13:10:37 213.13 KB
2022 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita 2023-12-20 13:10:46 209.15 KB
2022 m. I ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-20 13:10:56 137.8 KB
2022 m. I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 13:11:03 394.49 KB
2022 m. I ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 13:11:11 143.7 KB
2021 m.
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos knygų užsakymas bibliotekos fondams pildyti (iš mokymo lėšų) 2020-2021 m. m. 2023-12-20 17:16:18 674.1 KB
Mokymo lėšos vadovėliams ir mokymo priemonėms pirkti 2020-2021 m. m. 2023-12-20 17:16:26 653.5 KB
2021 m. IV ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 13:11:31 448.03 KB
2021 m. IV ketv. Atidėjimai 2023-12-20 13:11:38 830.2 KB
2021 m. IV ketv. Atsargų vertės pasikeitimas 2023-12-20 13:11:45 464.28 KB
2021 m. IV ketv. Finansavimo sumos ir jų pokyčiai 2023-12-20 13:11:52 906.17 KB
2021 m. IV ketv. Finansinės būklės ataskaitos 2023-12-20 13:11:58 1.05 MB
2021 m. IV ketv. Grynojo turto pokyčių ataskaita 2023-12-20 13:12:07 459.79 KB
2021 m. IV ketv. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas 2023-12-20 13:12:13 905.5 KB
2021 m. IV ketv. Informacija apie darbo užmokestį ir socialinio draudimo sąnaudas 2023-12-20 13:12:20 397.39 KB
2021 m. IV ketv. Informacija apie kitas pagrindinės veiklos sąnaudas 2023-12-20 13:12:32 416.25 KB
2021 m. IV ketv. Informacija apie paramos gavimą ir panaudojimą 2023-12-20 13:12:39 802.19 KB
2021 m. IV ketv. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas 2023-12-20 13:12:47 458.28 KB
2021 m. IV ketv. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 2023-12-20 13:12:54 396.2 KB
2021 m. IV ketv. Informacija pagal veiklos segmentus 2023-12-20 13:13:01 967.68 KB
2021 m. IV ketv. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas 2023-12-20 13:13:07 812.28 KB
2021 m. IV ketv. Pinigų srautų ataskaita 2023-12-20 13:13:13 1.06 MB
2021 m. IV ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 13:13:20 611.19 KB
2021 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita 2023-12-20 13:13:29 209.17 KB
2021 m. III ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-20 13:13:37 137.87 KB
2021 m. III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 13:13:43 394.22 KB
2021 m. III ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 13:13:50 145.09 KB
2021 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita 2023-12-20 13:13:58 157.46 KB
2021 m. II ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-20 13:14:06 78.69 KB
2021 m. II ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 13:14:24 144.67 KB
2021 m. II ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 13:14:31 80 KB
2021 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita 2023-12-20 13:14:40 310.1 KB
2021 m. I ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-20 13:14:47 205.76 KB
2021 m. I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 13:14:54 611.35 KB
2021 m. I ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 13:15:04 210.58 KB
2020 m.
2020 m. IV ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 17:15:51 468.11 KB
2020 m. IV ketv. Atidėjimai 2023-12-20 17:15:51 616.9 KB
2020 m. IV ketv. Atsargų vertės pasikeitimas 2023-12-20 17:15:52 474.69 KB
2020 m. IV ketv. Finansavimo sumos ir jų pokyčiai 2023-12-20 17:15:52 771.4 KB
2020 m. IV ketv. Finansinės būklės ataskaitos 2023-12-20 17:15:52 915.72 KB
2020 m. IV ketv. Grynojo turto pokyčių ataskaita 2023-12-20 17:15:52 349.57 KB
2020 m. IV ketv. Ilgalaikio materialiojo turto vertės pasikeitimas 2023-12-20 17:15:52 809.95 KB
2020 m. IV ketv. Informacija apie darbo užmokestį ir socialinio draudimo sąnaudas 2023-12-20 17:15:52 420.31 KB
2020 m. IV ketv. Informacija apie kitas pagrindinės veiklos sąnaudas 2023-12-20 17:15:52 313.51 KB
2020 m. IV ketv. Informacija apie per vienerius metus gautinas sumas 2023-12-20 17:15:52 340.95 KB
2020 m. IV ketv. Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 2023-12-20 17:15:52 403.93 KB
2020 m. IV ketv. Informacija apie trumpalaikes mokėtinas sumas 2023-12-20 17:15:52 315.92 KB
2020 m. IV ketv. Informacija pagal veiklos argumentus 2023-12-20 17:15:52 950.44 KB
2020 m. IV ketv. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas 2023-12-20 17:15:52 727.28 KB
2020 m. IV ketv. Pinigų srautų ataskaita 2023-12-20 17:15:52 802.35 KB
2020 m. IV ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 17:15:52 582.45 KB
2020 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita 2023-12-20 17:15:52 310.12 KB
2020 m. III ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-20 17:15:52 206.21 KB
2020 m. III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 17:15:52 611.21 KB
2020 m. III ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 17:15:52 211.58 KB
2020 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita 2023-12-20 17:15:52 176.29 KB
2020 m. II ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-20 17:15:52 113.63 KB
2020 m. II ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 17:15:52 284.67 KB
2020 m. II ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 17:15:52 115.89 KB
2020 m. I ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-20 17:15:52 77.79 KB
2020 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita 2023-12-20 17:15:52 158.34 KB
2020 m. I ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 17:15:52 143.99 KB
2020 m. I ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 17:15:52 75.21 KB
2019 m.
2019 m. IV ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 13:26:49 407 KB
2019 m. IV ketv. Finansinės būklės ataskaita 2023-12-20 13:26:56 158.53 KB
2019 m. IV ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 13:27:03 144.27 KB
2019 m. IV ketv. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-20 13:27:11 87.97 KB
2019 m. IV ketv. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas 2023-12-20 13:27:41 99.46 KB
2019 m. IV ketv. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas 2023-12-20 13:27:52 84.48 KB
2019 m. IV ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai 2023-12-20 13:27:59 78.02 KB
2019 m. IV ketv. Grynojo turto pokyčių ataskaita 2023-12-20 13:28:06 120.86 KB
2019 m. IV ketv. Pinigų srautų ataskaita 2023-12-20 13:28:16 143.58 KB
2019 m. IV ketv. Informacija pagal veiklos segmentus 2023-12-20 13:28:24 76.46 KB
2019 m. IV ketv. Informacija apie per vienus metus gautinas sumas 2023-12-20 13:28:35 84.91 KB
2019 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita 2023-12-20 13:28:42 77.5 KB
2019 m. III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 13:30:10 51 KB
2019 m. III ketv. Grynojo turto pokyčių ataskaita 2023-12-20 13:30:18 35.5 KB
2019 m. III ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 13:30:25 78 KB
2019 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita 2023-12-20 13:30:52 77.5 KB
2019 m. II ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 13:31:06 44 KB
2019 m. II ketv. Grynojo turto pokyčių ataskaita 2023-12-20 13:31:15 28.5 KB
2019 m. II ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 13:31:24 77 KB
2018 m.
2018 m. IV ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 13:31:35 359.67 KB
2018 m. IV ketv. Finansinės būklės ataskaita 2023-12-20 13:31:45 77.5 KB
2018 m. IV ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 13:31:53 51.5 KB
2018 m. IV ketv. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-20 13:32:09 52 KB
2018 m. IV ketv. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas 2023-12-20 13:32:18 57 KB
2018 m. IV ketv. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas 2023-12-20 13:32:29 49.5 KB
2018 m. IV ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai 2023-12-20 13:32:36 51.5 KB
2018 m. IV ketv. Grynojo turto pokyčių ataskaita 2023-12-20 13:32:45 36 KB
2018 m. IV ketv. Pinigų srautų ataskaita 2023-12-20 13:32:52 129.5 KB
2018 m. IV ketv. Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas 2023-12-20 13:32:58 49.5 KB
2018 m. IV ketv. Informacija pagal veiklos segmentus 2023-12-20 13:33:11 38.5 KB
2018 m. III ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 13:33:19 81.5 KB
2018 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita 2023-12-20 13:33:29 104.5 KB
2018 m. III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 13:33:36 60.5 KB
2018 m. III ketv. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos ir pajamos 2023-12-20 13:33:43 134.5 KB
2018 m. III ketv. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-20 13:33:51 79.5 KB
2018 m. III ketv. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas 2023-12-20 13:33:58 75.5 KB
2018 m. III ketv. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas 2023-12-20 13:34:04 67.5 KB
2018 m. III ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai 2023-12-20 13:34:11 79 KB
2018 m. II ketv. Aiškinamasis raštas 2023-12-20 13:34:17 82 KB
2018 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita 2023-12-20 13:34:24 104.5 KB
2018 m. II ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2023-12-20 13:34:30 53 KB
2018 m. II ketv. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos ir pajamos 2023-12-20 13:34:37 134.5 KB
2018 m. II ketv. Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 2023-12-20 13:34:44 79 KB
2018 m. II ketv. Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas 2023-12-20 13:34:54 75.5 KB
2018 m. II ketv. Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas 2023-12-20 13:35:07 68 KB
2018 m. II ketv. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai 2023-12-20 13:35:14 79 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 metų Biudžeto vykdymo ataskaita 2024-03-07 13:02:18 901.17 KB
2020 m.
2020 m. IV ketv. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2023-12-19 19:34:24 4.02 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 471.46 KB
Vilkaviškio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus įsakymas dėl valgiaraščio pakeitimo 2023 m. 2023-12-19 09:45:26 607.4 KB
Valgiaraščiai
15 dienų valgiaraštis 11 m. ir vyresniems 2023-12-19 09:47:54 339.01 KB
Mokinių pavėžėjimas Atnaujinta Dydis
Mokinių pavėžėjimo organizavimas 2024-01-25 20:52:46 14.78 KB
Mokinių vardinių specialiųjų bilietų išdavimo ir atsiskaitymo tvarka 2024-01-25 20:52:46 6.42 KB
Maršrutai
Mokinių vežimo maršrutai 2023-2024 m. m. 2024-01-25 20:52:25 20.23 KB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
2023 m.
Vilkaviškio Salomėjos Neries pagrindinės mokyklos planuojamų vykdyti 2023 metais prekių, paslaugų ir darbų pirkimo plano, patvirtinto 2023 m. Kovo 10 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-36 papildymas 2 2024-01-19 12:14:21 137.73 KB
Vilkaviškio Salomėjos Neries pagrindinės mokyklos planuojamų vykdyti 2023 metais prekių, paslaugų ir darbų pirkimo plano, patvirtinto 2023 m. Kovo 10 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-36 papildymas 2024-01-19 12:14:28 312.55 KB
Vilkaviškio Salomėjos Neries pagrindinės mokyklos planuojamų vykdyti 2023 metais prekių, paslaugų ir darbų pirkimo planas 2024-01-19 12:14:36 582.26 KB
2018 m.
2018 m. numatomų pirkti prekių, paslaugų ir darbų planas (patikslintas) 2023-12-20 23:11:08 253.77 KB
2018 m. numatomų pirkti prekių, paslaugų ir darbų planas (patikslintas) 2023-12-20 23:11:15 253.77 KB
2018 m. numatomų pirkti prekių, paslaugų ir darbų planas 2023-12-20 23:11:24 262.51 KB
2017 m.
2017 m. I ketvirčio informacija apie pradedamą pirkimą, nustatytą laimėtoją ir sudarytą sutartį 2023-12-20 23:11:33 42 KB
2017 m. II ketvirčio informacija apie pradedamą pirkimą, nustatytą laimėtoją ir sudarytą sutartį 2023-12-20 23:11:48 49 KB
2017 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas (patikslintas) 2023-12-20 23:11:54 40.5 KB
2017 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas (patikslintas) 2023-12-20 23:12:01 40.5 KB
2017 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas 2023-12-20 23:12:09 30 KB
2016 m.
2016 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas (patikslintas) 2023-12-20 23:12:21 4.26 MB
2016 m. planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų planas 2023-12-20 23:12:29 199 KB
2016 m. I ketvirčio informacija apie pradedamą pirkimą, nustatytą laimėtoją ir sudarytą sutartį 2023-12-20 23:12:36 39.5 KB
2016 m. II ketvirčio informacija apie pradedamą pirkimą, nustatytą laimėtoją ir sudarytą sutartį 2023-12-20 23:12:43 42.5 KB
2016 m. III ketvirčio informacija apie pradedamą pirkimą, nustatytą laimėtoją ir sudarytą sutartį 2023-12-20 23:12:50 45.5 KB
2016 m. IV ketvirčio informacija apie pradedamą pirkimą, nustatytą laimėtoją ir sudarytą sutartį 2023-12-20 23:12:57 57.5 KB
Dokumentai
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2024-01-19 12:13:15 94.33 KB
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos mažos vertės viešųjų pirkimų tvarka 2023-12-21 15:37:22 490.62 KB
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2023-12-20 23:14:20 236.5 KB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
2020-2021 m. m. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas, atlikus NMVA įsivertinimo ir pažangos apklausą 2023-12-19 08:55:38 413.92 KB
2019-2020 m. m. Nuotolinio mokymo(si) įsivertinimas 2023-12-19 08:55:38 628.11 KB
2019-2020 m. m. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas (2020 m. sausis-vasaris) 2023-12-19 08:57:17 144.85 KB
2019-2020 m. m. Platusis mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas 2023-12-19 08:58:02 863.54 KB
2018-2019 m. m. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 2018-2019 m. m. planas 2023-12-19 08:55:40 219.72 KB
2018-2019 m. m. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas, atlikus NMVA įsivertinimo ir pažangos apklausą 2023-12-19 09:00:12 282.44 KB
2017-2018 m. m. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita, atlikus NMVA įsivertinimo ir pažangos apklausą 2023-12-19 09:01:25 515.76 KB
2017-2018 m. m. Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ataskaita, atlikus bendradarbiavimo su tėvais ir mokyklos tinklaveika apklausą 2023-12-19 09:02:24 187.38 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
Atmintinė susidūrus su korupcija 204.74 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Ekstremaliųjų situacijų 2022–2024 metų prevencijos priemonių planas 2024-01-19 11:10:42 28.01 KB
Civilinės saugos ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2022 m. 2024-01-19 11:10:43 2.25 MB
Ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas 2016-2018 m. m. 2024-01-19 11:10:43 150.05 KB
Civilinės saugos ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2017 m. 2024-01-19 11:10:43 1.64 MB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2023-12-19 15:44:02 325.82 KB
Vaiko gerovės komisijos sudarymas 2022 m. 2023-12-19 15:49:11 799.74 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Mokyklos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2023-12-21 15:37:22 222.63 KB
Asmens duomenų tvarkymo Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje taisyklės 2023-12-20 19:14:06 212.03 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-12-20 19:14:15 264.67 KB
Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Atnaujinta Dydis
Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą (UTA) 2023-12-21 08:33:15 1.27 MB
Pagalba mokiniams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas
Sveikatos stiprinimo programa 2020-2024 m. m. 2023-12-21 19:36:17 664.35 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2023-12-21 19:36:17 158.25 KB
Mokyklos darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir(ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas 2023-12-21 19:36:17 127.21 KB
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios ugdymo programos aprašas 2023-12-21 19:36:17 388.51 KB
Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga, tvarkos aprašas 2023-12-21 19:36:17 425.23 KB
Socialinis pedagogas
Socialinio emocinio ugdymo programa 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metams 2023-12-21 19:38:59 298.99 KB
Karjeros specialistas
Ugdymo karjerai programa 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metams 2023-12-20 23:29:53 269.29 KB
Bibliotekos dokumentai Atnaujinta Dydis
Lėšų panaudojimas vadovėliams ir mokymo priemonėms pirkti 2023- 2024 m. m. 2024-02-09 13:14:52 37.38 KB
Informacija apie 2022 m. įsigytus vadovėlius ir mokymo priemones 2024-02-09 13:14:52 108.77 KB
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos bibliotekos veiklos planas 2021-2022 m. m. 2024-02-09 13:14:52 164.76 KB
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos bibliotekos 2020 - 2021 m. m. veiklos ataskaita 2024-02-09 13:14:52 339.99 KB
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos knygų užsakymas bibliotekos fondams pildyti (iš mokymo lėšų) 2020- 2021 m. m. 2024-02-09 13:14:52 674.1 KB
Mokymo lėšos vadovėliams ir mokymo priemonėms pirkti 2020-2021 m. m. 2024-02-09 13:14:52 653.5 KB
Vilkaviškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų bibliotekų fondų formavimo praktikos tyrimo ataskaita (2020 m. gruodžio 4 d.) 2024-02-09 13:14:52 577.89 KB
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos naudojimosi biblioteka taisyklės 2024-02-09 13:14:52 152.12 KB
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos bibliotekos asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2024-02-09 13:14:52 146.34 KB
Programinių kūrinių elektroniniai šaltiniai 5-6 klasei 2024-02-09 13:14:52 702.53 KB
Programinių kūrinių elektroniniai šaltiniai 7-8 klasei 2024-02-09 13:14:52 697.27 KB
Programinių kūrinių elektroniniai šaltiniai 9-10 klasei 2024-02-09 13:14:52 760.35 KB
Tvarkaraštis Atnaujinta Dydis
Pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. I pusmetis 5-10 kl. 2024-01-26 14:58:25 453.82 KB
Pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. II pusmetis 5-10 kl. 2024-01-26 14:58:25 298.88 KB
Neformaliojo švietimo grupių užsiėmimų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2024-01-26 14:58:25 163.19 KB
Konsultacijų grafikas 2023-2024 m. m 2024-01-26 14:58:25 198.23 KB
Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį vidutinis darbo užmokestis 2023 m . 2024-04-08 14:58:05 141.08 KB
Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį vidutinis darbo užmokestis 2022 m. 2023-12-19 09:13:20 142.59 KB
Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį vidutinis darbo užmokestis 2021 m. 2023-12-19 09:13:07 281.93 KB
Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį vidutinis darbo užmokestis 2020 m. 2023-12-19 09:12:34 281.93 KB
Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį vidutinis darbo užmokestis 2019 m. 2023-12-19 09:13:01 191.39 KB
Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį vidutinis darbo užmokestis 2018 m. 2023-12-19 09:12:22 125.5 KB
Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį vidutinis darbo užmokestis 2017 m. 2023-12-19 09:12:28 135 KB
Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį vidutinis darbo užmokestis 2016 m. 2023-12-19 09:12:09 115.5 KB
Darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartį vidutinis darbo užmokestis 2015 m. 2023-12-19 09:12:15 122.5 KB
Įtraukusis ugdymas Atnaujinta Dydis
Kaip veikti diegiant atnaujintas BP? 2023-12-21 09:26:52 3.52 MB
Kompetencijomis grindžiamas ugdymo turinys: Ką turite suprasti visi? 2023-12-21 09:26:52 3.07 MB
Įtraukusis ugdymas 2023-12-21 09:26:52 82.64 KB
Įtraukiojo ugdymo sąlygos 2023-12-21 09:26:52 78.88 KB
Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai 2023-12-21 09:26:52
traukiojo ugdymo įgyvendinimo mokykloje rekomendacijos 2023-12-21 09:26:52 176.16 KB
Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo mokykloje rekomendacijos 2023-12-21 09:26:52 219.09 KB
Įtraukios aplinkos kūrimas: kasdienės veiklos ir metodai 2023-12-21 09:26:52 1.22 MB
Patyčių dėžutė Atnaujinta Dydis
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje tvarkos aprašas 2023-12-21 20:17:56 810.95 KB
Reagavimo į smurtą ir patyčias mokantis nuotoliniu būdu tvarka 2023-12-21 20:17:26 536.14 KB
Reagavimas į patyčias ir pagalbos joms įvykus planas 2023-12-21 20:14:48 160.76 KB
Reagavimo į patyčias ar kitokį smurtinį elgesį mokykloje atmintinė 2023-12-21 20:15:01 9.74 MB