Tvarkų aprašai
Tvarkų aprašai Atnaujinta Dydis
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 471.46 KB
Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka 2023-12-21 15:37:22 169.77 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2023-12-21 19:36:17 158.25 KB
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 188.64 KB
Mokyklos darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir(ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas 2023-12-21 19:36:17 127.21 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2024-01-19 12:13:15 94.33 KB
Bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 147.91 KB
Mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka 2024-01-18 16:01:14 414.8 KB
Mokinių individualios pažangos stebėsenos ir fiksavimo tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 120.55 KB
Projektinės veiklos organizavimo, vykdymo ir vertinimo tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 158.07 KB
Mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 294.18 KB
Mokinių socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 186.04 KB
Užsieniečių, turinčių teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 102.58 KB
Mokymosi pasiekimų gerinimo, mokymosi ir švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 157.12 KB
Mokyklos dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 228.74 KB
Mokyklos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2023-12-21 15:37:22 149.3 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje tvarkos aprašas 2023-12-21 20:17:56 810.95 KB
Mokyklos pedagoginių ir kitų darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 126.01 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 168.66 KB
Mokyklos bendruomenės, socialinių partnerių bei kitų interesantų bendravimo ir aptarnavimo tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 253.3 KB
Mokyklos darbo pareigų pažeidimo tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 208.97 KB
Mokyklos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2023-12-21 15:37:22 222.63 KB
Mokyklos incidentų darbe registravimo ir tyrimo tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 135.74 KB
Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarka 2023-12-21 15:37:22 154.2 KB
Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 248.26 KB
Nuotoliniu būdu dirbančio darbuotojo darbo laiko apskaitos tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 234.48 KB
Darbo ekstremaliomis situacijomis tvarka 2023-12-21 15:37:22 130.99 KB
Mokyklos lankytojų aptarnavimo tvarka 2023-12-21 15:37:22 90.63 KB
Krizių valdymo tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 290.82 KB
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 160.33 KB
Reagavimo į smurtą ir patyčias mokantis nuotoliniu būdu tvarka 2023-12-21 20:17:26 536.14 KB
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos mokinių fizinio pajėgumo nustatymo tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 356.59 KB
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir valdymo tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 176.97 KB
Pareigybių, į kurias skiriant asmenį pateikiamas rašytinis prašymas Lietuvos respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie šias pareigas siekiantį asmenį, sąrašas 2023-12-21 15:37:22 582.56 KB
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos mažos vertės viešųjų pirkimų tvarka 2023-12-21 15:37:22 490.62 KB
Sveikatą stiprinančios mokyklos statusą patvirtinimas 2023-12-21 15:37:22 242.7 KB
Prevencinių priemonių taikymo ir pagalbos organizavimo mokyklos nelankančiam mokiniui schema 2023-12-21 20:16:56 116.21 KB
Darbo apmokėjimo sistema 2024-06-10 16:30:02 166.9 KB
Naudojimosi mokyklinėmis spintelėmis tvarkos aprašas 2024-02-12 16:24:58 159.47 KB