Nuostatai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos nuostatai 2022 m. 2023-12-20 23:42:20 204.55 KB
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos tėvų (globėjų) komiteto nuostatai 2023-12-20 23:43:51 35 KB
Tvarkų aprašai
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos mokinių maitinimo organizavimo tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 471.46 KB
Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka 2023-12-21 15:37:22 169.77 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2023-12-21 19:36:17 158.25 KB
Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 188.64 KB
Mokyklos darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir(ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas, tvarkos aprašas 2023-12-21 19:36:17 127.21 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas 2024-01-19 12:13:15 94.33 KB
Bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 147.91 KB
Mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka 2024-01-18 16:01:14 414.8 KB
Mokinių individualios pažangos stebėsenos ir fiksavimo tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 120.55 KB
Projektinės veiklos organizavimo, vykdymo ir vertinimo tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 158.07 KB
Mokinio individualaus ugdymo plano sudarymo tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 294.18 KB
Mokinių socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 186.04 KB
Užsieniečių, turinčių teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, ir Lietuvos Respublikos piliečių, atvykusių ar grįžusių gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 102.58 KB
Mokymosi pasiekimų gerinimo, mokymosi ir švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 157.12 KB
Mokyklos dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 228.74 KB
Mokyklos informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka 2023-12-21 15:37:22 149.3 KB
Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje tvarkos aprašas 2023-12-21 20:17:56 810.95 KB
Mokyklos pedagoginių ir kitų darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 126.01 KB
Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 168.66 KB
Mokyklos bendruomenės, socialinių partnerių bei kitų interesantų bendravimo ir aptarnavimo tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 253.3 KB
Mokyklos darbo pareigų pažeidimo tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 208.97 KB
Mokyklos darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika 2023-12-21 15:37:22 222.63 KB
Mokyklos incidentų darbe registravimo ir tyrimo tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 135.74 KB
Tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarka 2023-12-21 15:37:22 154.2 KB
Aprūpinimo vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 248.26 KB
Nuotoliniu būdu dirbančio darbuotojo darbo laiko apskaitos tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 234.48 KB
Darbo ekstremaliomis situacijomis tvarka 2023-12-21 15:37:22 130.99 KB
Mokyklos lankytojų aptarnavimo tvarka 2023-12-21 15:37:22 90.63 KB
Krizių valdymo tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 290.82 KB
Nuotolinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 160.33 KB
Reagavimo į smurtą ir patyčias mokantis nuotoliniu būdu tvarka 2023-12-21 20:17:26 536.14 KB
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos mokinių fizinio pajėgumo nustatymo tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 356.59 KB
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir valdymo tvarkos aprašas 2023-12-21 15:37:22 176.97 KB
Pareigybių, į kurias skiriant asmenį pateikiamas rašytinis prašymas Lietuvos respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie šias pareigas siekiantį asmenį, sąrašas 2023-12-21 15:37:22 582.56 KB
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos mažos vertės viešųjų pirkimų tvarka 2023-12-21 15:37:22 490.62 KB
Sveikatą stiprinančios mokyklos statusą patvirtinimas 2023-12-21 15:37:22 242.7 KB
Prevencinių priemonių taikymo ir pagalbos organizavimo mokyklos nelankančiam mokiniui schema 2023-12-21 20:16:56 116.21 KB
Darbo apmokėjimo sistema 2024-06-10 16:30:02 166.9 KB
Naudojimosi mokyklinėmis spintelėmis tvarkos aprašas 2024-02-12 16:24:58 159.47 KB
Taisyklės
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos naudojimosi biblioteka taisyklės 2024-02-09 13:14:52 152.12 KB
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos bibliotekos asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2024-02-09 13:14:52 146.34 KB
Darbo tvarkos taisyklės 2023-12-20 19:08:43 464.41 KB
Darbo tvarkos taisyklių papildymas 2023-12-20 19:08:43 555.9 KB
Mokinių elgesio taisyklės 2023-12-20 19:08:44 235.23 KB
Asmens duomenų tvarkymo Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinėje mokykloje taisyklės 2023-12-20 19:14:06 212.03 KB
Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2023-12-20 19:14:15 264.67 KB
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos gautos paramos priėmimo, apskaitos ir panaudojimo taisyklės 2023-12-20 19:09:04 137.87 KB
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos darbuotojų bendravimo elektroniniu paštu taisyklės 2023-12-20 19:09:04 122.31 KB
Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės 2023-12-20 23:14:20 236.5 KB
Priėmimas į mokyklą
Pagrindinio ugdymo sutartis 2023-12-20 19:22:19 115 KB
Mokinių priėmimo į mokyklą tvarka 2023-12-21 15:37:22 169.77 KB
Sutikimas dėl duomenų surinkimo 12.57 KB
Prašymo dėl priėmimo į mokyklą forma 2024-03-21 15:12:45 44 KB
Prašymo dėl išbraukimo iš mokinių sąrašų forma 2024-06-07 09:24:22 12.72 KB
Sutartys, sutikimai
Pagrindinio ugdymo sutartis 2023-12-20 19:22:19 115 KB
Sutikimas dėl duomenų surinkimo 12.57 KB
Pareigybių aprašymai
Pedagoginių ir nepedagoginių darbuotojų pareigybių aprašai 2023-12-20 22:48:35 633.39 KB
Specialistų pareigybių aprašymai
Visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje pareigybės aprašymas 139.19 KB
Logopedo pareigybės aprašymas 112.3 KB
Psichologo pareigybės aprašymas 117.04 KB
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas 107.17 KB
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas 110.66 KB
Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojo pareigybės aprašas 106.7 KB